Rýchla objednávka

Vymaľuj, zdieľaj, vyhraj

Pravidlá súťaže " VYMAĽUJ, ZDIEĽAJ, VYHRAJ!"

Verejný prísľub v zmysle § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „VYMAĽUJ, ZDIEĽAJ, VYHRAJ!" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť GGT a. s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 791 829, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4036/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia tovaru – Unikátna limitovaná edícia čiernych antistresových maľovaniek s potlačou so vzormi veršov a strof z básne Marína (ďalej len „Maľovanka“) Usporiadateľa a to za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Súťaž bude súčasne prebiehať na sociálnej sieti Facebook a Instagram Usporiadateľa, konkrétne: Facebook – GGT a.s., Instagram: ggt_a.s (ďalej len „Sociálna sieť“).

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 28.5.2020 do 17.12.2020 do 00.00 hod. (ďalej len „Trvanie súťaže“). Súťaž bude prebiehať v období Trvania súťaže v 7 kolách a to nasledovne:

 • 1. kolo Súťaže: od 28.5.2020 do 30.6.2020 do 00.00 hod.
 • 2. kolo Súťaže: od 1.7.2020 do 31.7.2020 do 00.00 hod.
 • 3. kolo Súťaže: od 1.8.2020 do 31.8.2020 do 00.00 hod.
 • 4. kolo Súťaže: od 1.9.2020 do 30.9.2020 do 00.00 hod.
 • 5. kolo Súťaže: od 1.10.2020 do 31.10.2020 do 00.00 hod.
 • 6. kolo Súťaže: od 1.11.2020 do 30.11.2020 do 00.00 hod.
 • 7. kolo o hlavnú výhru Súťaže: od 28.5.2020 do 17.12.2020 do 00.00 hod.

Po skončení daného kola v rámci Súťaže, Usporiadateľ zverejní najbližší pracovný deň do 12:00 hod. nový príspevok na Sociálnej sieti a vyhlási tak ďalšie nasledujúce kolo Súťaže.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní Podmienky Súťaže podľa Pravidiel s výnimkou:
 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), a
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s Usporiadateľom vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

(ďalej len „Súťažiaci“)

4. Podmienky Súťaže:

Súťažiaci sa môže do Súťaže počas Trvania súťaže zapojiť len raz v jednom z niekoľkých kôl Súťaže a to vždy iba pod jedným používateľským menom a to buď na Facebooku alebo na Instagrame.

Podmienky účasti v Súťaži prostredníctvom Facebooku:
- Súťažiaci na FB profile Usporiadateľa dá „Páči sa mi to“ na príspevok Usporiadateľa o danom kole Súťaže,
- Súťažiaci pridá pod príspevok Usporiadateľa v danom kole Súťaže fotku vlastnoručne vymaľovanej Maľovanky (postačuje 1 x A4),
- v prípade, ak Súťažiaci uverejnený komentár s fotkou vlastnoručne vymaľovanej Maľovanky (postačuje 1 x A4) pod príspevkom Usporiadateľa v danom kole Súťaže nechá zverejnený do úplného konca Trvania súťaže, bude automaticky zaradený do žrebovania o hlavnú výhru Súťaže.

Podmienky účasti v Súťaži prostredníctvom Instagramu:
- verejný profil Súťažiaceho,
- Súťažiaci dá „follow“ (sledovať) na účet Usporiadateľa,
- Súťažiaci dá „like“ na príspevok Usporiadateľa o danom kole Súťaže,
- Súťažiaci fotku vlastnoručne vymaľovanej Maľovanky (postačuje 1 x A4) bude zdieľať na svojom Instagramovom účte a to po dobu trvania jednotlivého kola Súťaže, do ktorého sa zapojil,
- v prípade, ak Súťažiaci bude fotku vlastnoručne vymaľovanej Maľovanky (1 x A4) zdieľať na svojom Instagramovom účte do úplného konca Trvania súťaže, bude automaticky zaradený do žrebovania o hlavnú výhru Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční vždy do 3 pracovných dní od skončenia príslušného kola Súťaže. Žrebovať sa budú Súťažiaci z celkového počtu Súťažiacich, ktorí sa zapojili prostredníctvom Facebooku a Instagramu za jednotlivé kolo. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa a to náhodným výberom s použitím https://www.random.org/lists/, prostredníctvom ktorého bude vyžrebovaný jeden z pomedzi všetkých Súťažiacich zapojených v rámci jednotlivého kola Súťaže na Sociálnej sieti („ďalej len „Výherca“).

Do žrebovania o hlavnú výhru v rámci 7. kola Súťaže bude automaticky zapojený každý Súťažiaci, ktorý sa zapojil v jednom z kôl Súťaže a splnil všetky podmienky týchto Pravidiel.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

- jednotlivé kolá Súťaže: 2 vstupenky pre 1 osobu do Domu Maríny v Banskej Štiavnici,
- hlavná výhra Súťaže v rámci 7. kola: 2 vstupenky pre 1 osobu do Domu Maríny v Banskej Štiavnici + 1 Schránka Lásky v Trezore Lásky v Dome Maríny na doživotie.

Ceny podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Sociálnej sieti zamestnancom Usporiadateľa v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania za jednotlivé kolo Súťaže.

Výherca bude taktiež informovaný o výhre zverejnením jeho používateľského mena na profiloch Sociálnej siete Usporiadateľa.

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom súkromnej správy na Sociálnej sieti.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania za jednotlivé kolo Súťaže, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhra bude Výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania za jednotlivé kolo Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, Podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník resp. výherca.

8. Osobné údaje:

Každý Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na Sociálnej sieti, na ktorej sa Súťažiaci zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, žrebovanie, zverejnenia Víťaza na Sociálnej sieti, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu Trvania súťaže a 30 dní po skončení doby Trvania súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov nebude vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí so zverejnením/zdieľaním fotografie pridanej v rámci Súťaže na Sociálnu sieť na profiloch Sociálnych sietí Usporiadateľa.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet Výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na prezentačnom webe spoločnosti Usporiadateľa https://www.ggtabak.sk/sk.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho zo Súťaže, ak obsah pridanej fotografie jeho súťažného príspevku v rámci jednotlivého kola Súťaže je vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Súťažiaci udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Súťaž nie je organizovaná ani podporovaná Sociálnou sieťou a Súťažiaci nemá žiaden nárok vo vzťahu k Sociálnej sieti.

V Bratislave dňa 28.5.2020

Usporiadateľ:

RNDr. Ľubomír Bača
člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Igor Ormandy
člen predstavenstva

Pri komunikácii so stránkou mojakancelaria.sk môžeme zhromaždovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Mojakancelaria.skj rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.