Rýchla objednávka

VOP

Všeobecné obchodné podmienky GGT a.s. divízia kancelárske potreby

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou GGT a. s. so sídlom Stará Vajnorská 9,831 04 Bratislava, IČO:35791829, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4036/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávaní kancelárskeho materiálu, drogistického tovaru, občerstvenia a ďalšieho tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho objednávky. Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.

 

1. Základné definície a pojmy

 

 1. Kupujúci je fyzická osoba alebo podnikateľský subjekt, ktorý v súlade s týmito VOP doručí prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke predávajúceho www.mojakancelaria.sk objednávku tovaru.
 2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu predávajúceho uverejneným na internetovej stránke www.mojakancelaria.sk objednávkovým číslom (ďalej len "tovar").
 3. Predmetom plnenia predávajúceho na základe týchto VOP sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu na základe doručenej a potvrdenej objednávky v zmysle týchto VOP.
 4. Predmetom plnenia kupujúceho na základe týchto VOP sa rozumie prevzatie objednaného tovaru od predávajúceho a zaplatenie celkovej kúpnej ceny predávajúcemu.

 

2.Cenové kategórie a odberové podmienky

 

Kupujúci nakupuje tovar podľa pridelenej cenovej kategórie a to X9, X5, X1, X6. Cenové kategórie sú prideľované podľa kritérií kumulovaného odberu. Cenovú kategóriu prideľuje obchodný zástupca alebo obchodný/á referent/ka.

Kumulovaným odberom sa rozumie priemerný odber za mesiac vypočítaný za 3 mesiace spolu.

 

Kategórie

X9

X5

X1

X6

Kumulovaný mesačný odber

do 300 €

nad 300 €

nad 850 €

nad 1300 €

 

3. Objednávanie tovaru

 

 1. Online na web stránke:www.mojakancelaria.sk
 2. Elektronicky prostredníctvom e-mailu: mojakancelaria@ggtabak.sk
 3. Cez telefón: 02/ 5810 4743
 4. Faxom na čísle:02/ 5363 1165
 5. Poštou na adrese GGT a. s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
 6. Osobne na Starej Vajnorskej 9, 831 04 Bratislava      

V objednávke musia byť kupujúcim uvedené základné náležitosti a to:

             a)      Identifikačné údaje kupujúceho: meno zákazníka (spoločnosť) s uvedením jeho presnej adresy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je  pridelené) v prípa, že                        sa jedná o fyzickú osobu – nepodnikateľa uvádza sa dátum narodenia.

             b)     Označenie tovaru a  objednávané množstvo

             c)      Miesto dodania tovaru ak je odlišné ako fakturačné

             d)     Kontaktnú osobu a telefonické spojenie

             e)      Spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)

4. Dodávka tovaru

 1. Objednávka bude vybavená v lehotách uvedených nižšie v závislosti od momentálnych zásob predávajúceho. V prípade nedodania niektorých položiek budú tieto dodané v čo najkratšom čase prípadne v nasledujúcej objednávke. Tovar, ktorý nie je skladom, môže byť nahradený iným, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne a účelové požiadavky, tento však nesmie byť horšej kvality ako objednaný tovar.
 2. Pri obdržaní objednávky najneskôr do 12:00 bude tovar v rámci Bratislavy zákazníkovi dodaný v lehote najneskôr do 24 hod. Objednávky nahlásené po 12:00 budú expedované nasledujúci deň.
 3. Objednávky prijaté do 11:00 zo stredného Slovenska v dňoch utorok a štvrtok sa expedujú do 24 h. Objednávky prijaté iný deň budú expedované najbližší závozový deň.
 4. Objednávky prijaté zo severného a z východného Slovenska v dňoch pondelok, stredu do 11:00 a piatok do 10:00 sú expedované do 24h. Objednávky prijaté iný deň budú expedované najbližší závozový deň
 5. Dovoz tovaru pri objednávke tovaru nad 20 € bez DPH je zdarma. Ak je hodnota objednávky tovaru nižšia ako 20 € bez DPH účtuje sa paušálne dopravné vo výške 5 € bez DPH.
 6. Tovar je možné osobne si vyzdvihnúť v čase od 8:00 do 15:00  na centrále kupujúceho na Prístavnej ulici č. 1 v Bratislave (areál spoločnosti GGT a.s.). Objednávka musí byť minimálne 1h pred odobraním vopred nahlásená.
 7. Predávajúci nie je povinný vykonať dodávku ak vznikne oprávnená obava z neuhradenia platieb z predchádzajúcich obchodných vzťahov medzi účastníkmi. Nárok na dodanie tovaru vzniká kupujúcemu až okamihom, keď odpadnú dôvody, ktoré viedli k pozastaveniu dodávky.

 

5. Cena tovaru a platobné podmienky

 

 1. Pre určenie ceny objednávaného tovaru je pre kupujúceho záväzný cenník predávajúceho, ktorý je uverejnený 24 hod. denne na internetovej stránke www.mojakancelaria.sk.
 2. Cenník je platný po dobu, pokiaľ nie je vydaný nový aktuálny cenník. Na internetovej stránke www.mojakancelaria.sk je vždy uverejnený aktuálny platný cenník. Aktuálnu cenu poskytuje aj referent/ka na všetkých predajných miestach predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu a to kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pri fyzických osobách – nepodnikateľoch je platba na predfaktúru resp. na hotovosť ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby.
 5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň kedy je predmetná čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
 6. V prípade omeškania s úhradou splatného záväzku môžu byt kupujúcemu účtované úroky z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, až do úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny kupujúcim.

6. Zodpovednosť za vady a nebezpečenstvo škody

 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase:

              a)      keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo

              b)     ak sa tovar doručuje do miesta určenia požadovanom Kupujúcim okamihom odovzdania tovaru na prepravu, ak prepravu zabezpečuje tretí                          subjekt. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje Predávajúci, pre prechod nebezpečenstva škody platí ustanovenie písm. a) tohto bodu.

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu (ak sa tovar prepravuje), bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.
 2. Zodpovednosť za vady začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Jej trvanie sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou – nepodnikateľom, zodpovednosť za vady sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pokiaľ Kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný oznámiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.
 3. Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný oznámiť pri jeho prevzatí v dodacom liste, inak nárok na ich uplatnenie zaniká. V prípade skrytých vád sa Kupujúcemu právo z vád tovaru neprizná, ak Predávajúcemu vadu neoznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa Kupujúci o nich dozvedel alebo po tom, čo Kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť. Tovar určený na konzumáciu, podliehajúci skaze, musí byť u Predávajúceho reklamovaný najneskôr do 2 pracovných dní po tom, čo sa Kupujúci o vade dozvedel, inak právo na uplatnenie zodpovednosti za vady zaniká.
 4. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste.
 5. Nároky zo zodpovednosti za vady sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade ak je kupujúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou – nepodnikateľom, nároky zo zodpovednosti za vady sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 6. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť za vady nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a nespôsobil ich Predávajúci. Predávajúci v rámci zodpovednosti za vady nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

                  a)      poškodený mechanicky alebo inak, neodbornou manipuláciou

                  b)     používaný na iný účel než na aký bol tovar určený

                  c)      zle skladovaný alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho

                  d)     ak sa pri zasielaní poštou alebo inom spôsobe doručovania Kupujúcim poškodil v dôsledku nedostatočnej ochrany.

 1. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.
 2. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho Predávajúci upovedomil.
 3. Zodpovednosť za vady možno uplatniť iba v prípade vrátenia vadného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.mojakancelaria.sk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Náklady na prepravu späť ku Kupujúcemu hradí Predávajúci v prípade, že sa preukáže oprávnenosť reklamácie. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady cestou poštového úradu alebo doručovateľskej agentúry zašle Kupujúci reklamovaný tovar nepoškodený (neobsahujúci inú vadu / poškodenie ako vytýkanú) tak, aby sa cestou nemohol poškodiť. V opačnom prípade nemá Kupujúci nárok na výmenu tovaru.
 4. Osobitné podmienky pre uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za vady tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások:

            a)      Okrem podmienok uvedených vyššie musí uplatnenie zodpovednosti za vady tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások obsahovať                       aj výtlačok s preukázanou chybou kazety a stručným popisom nastavenia tlačiarne.

            b)     V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady cestou poštového úradu alebo doručovateľskej agentúry zašle Kupujúci reklamované kazety                             tak,  aby sa cestou nemohli poškodiť, popr. vytiecť. Trysky musia byť zabezpečené pred zasychaním prelepením lepiacej pásky alebo                                     zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, nárok zo zodpovednosti za vady nemôže                           byť  uznaný.

 1. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 

7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – fyzickou osobou nepodnikateľom

 

 1. Fyzická osoba – nepodnikateľ (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho. Na účely odstúpenia od tejto zmluvy je možné použiť vzorový formulár označený ako „Odstúpenie od zmluvy“, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.mojakancelaria.sk v sekcii tlačivá. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude zaslané predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.
 4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, ako bola použitá pri platbe spotrebiteľom, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
 5. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy môže spotrebiteľ vrátiť Predávajúcemu tovar zaslaním na adresu Predávajúceho v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 – dňovej lehoty.
 6. Spotrebiteľ nemôže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak

             a)      ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného                                      osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

             b)     ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo                          z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

8. Poučenie o spracovaní osobných údajov

 

 1. Kupujúci (fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoj titul, meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci (právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení          niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a spracúva iba osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, ktorá              predstavuje právny základ ich spracovania.
 4. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
 5. Osobné údaje kupujúcich môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
 6. Predávajúci priamo ani prostredníctvom ním povereného sprostredkovateľa neprenáša osobné údaje kupujúcich do tretích krajín ani medzinárodných inštitúcií.

 

9. Osobitné dojednania

 

 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným alebo Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
 2. Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom.
 3. Zmena podmienok je pre zmluvné strany záväzná len v prípade, že je písomne potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností z objednávky, osobitne uzavretej zmluvy alebo týchto VOP.
 5. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči Predávajúcemu bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám.
 6. Doručením objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch Predávajúceho. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje Kupujúceho tretej strane, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak mu to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou ktorej je v zmysle zákona viazaný.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne meniť. O zmene týchto podmienok informuje Kupujúceho, ktorý je touto zmenou viazaný, pokiaľ sa nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí v lehote 3 dní od doručenia oznámenia o zmene. V takom prípade sa použijú nezmenené ustanovenia týchto podmienok.
 2. Ak niektoré us­tanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostat­ných ustanovení VOP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu VOP.
 3. VOP je Kupujúci viazaný aj pri každom ďalšom odbere tovaru od Predávajúceho a to aj v prípade, pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade vzťahujú na Predávajúceho len za predpokladu, že s nimi vyjadrí súhlas.
 4. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 15. 5. 2018.

 

V Bratislave 15. 5.2018
GGT a.s.