Rýchla objednávka

Valentínska súťaž

Pravidlá súťaže "VALENTÍNSKA SÚŤAŽ"

Verejný prísľub v zmysle § 850 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov


1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „VALENTÍNSKA SÚŤAŽ" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť GGT a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 791 829, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4036/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Súťaž bude prebiehať na sociálnej sieti Instagram Usporiadateľa, konkrétne: Instagram: ggt_a.s (ďalej len „Sociálna sieť“).

 

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.2.2021 do 8.2.2021 do 00.00 hod. (ďalej len „Trvanie súťaže“).

 

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní Podmienky Súťaže podľa Pravidiel s výnimkou:
 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), a
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s Usporiadateľom vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

(ďalej len „Súťažiaci“)

 

4. Podmienky Súťaže:

Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže počas Trvania súťaže na Sociálnej sieti pod jedným používateľským menom jedenkrát.

Podmienky účasti v Súťaži:

 • Súťažiaci dá „follow“ (sledovať) na účet Usporiadateľa,
 • Súťažiaci napíše do komentára k príspevku o Súťaži odpoveď na otázku: Ako a s kým plánujete osláviť sviatok sv. Valentína?

5. Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční dňa 9.2.2021. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa, a to náhodným výberom s použitím https://commentpicker.com/, prostredníctvom ktorého budú vyžrebovaní traja výhercovia z pomedzi všetkých Súťažiacich zapojených v rámci Súťaže na Sociálnej sieti („ďalej len „Výhercovia“). Výhercovia budú vyžrebovaní v nasledovnom poradí:

 1. žrebovanie o 3. výhru v hodnote 20 EUR,
 2. žrebovanie o 2. výhru v hodnote 30 EUR,
 3. žrebovanie o 1. výhru v hodnote 50 EUR.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva Výhercom nasledovné výhry:

 1. výhra – Balíček produktov v hodnote 50€ obsahuje:
 • darčekovú poukážku Zľavomat v hodnote 20€,
 • čiernu antistresovú maľovanku Marína,
 • balenú stabilizovanú ružu štandard,
 • Prosecco Villa Caste Deluxe,
 • Raffaello.
 1. výhra – Balíček produktov v hodnote 30€ obsahuje:
 • čiernu antistresovú maľovanku Marína,
 • balenú stabilizovanú ružu štandard,
 • Hubert Club Brut,
 • Raffaello.
 1. výhra – Balíček produktov v hodnote 20€ obsahuje:
 • čiernu antistresovú maľovanku Marína,
 • balenú stabilizovanú ružu mini,
 • Hubert Club Brut,
 • vajíčko Kinder joy.

Výhry podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje v opodstatnených prípadoch právo na zmenu obsahu výhier.

 

7. Oznámenie výhier:

Výhercovia budú informovaní o výhre zverejnením ich používateľských mien v komentári pod príspevkom o Súťaži na Sociálnej sieti Usporiadateľa. Používateľské mená Výhercov sa taktiež zverejní na Sociálnej sieti v „Instastories“.

Po uverejnení Výhercov podľa predchádzajúceho odseku, plynie lehota 14 dní počas ktorých môžu vyžrebovaní Výhercovia kontaktovať Usporiadateľa prostredníctvom súkromnej správy na Sociálnej sieti. V prípade, ak tak vyžrebovaní Výhercovia neurobia v stanovenej lehote podľa predchádzajúcej vety, vyžrebovaní Výhercovia strácajú nárok na výhru a Usporiadateľ vyžrebuje spomedzi Súťažiacich náhradníka, resp. nového výhercu.

Výhry budú Výhercom odoslané do 30 dní od termínu žrebovania Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, Podmienky stanovené pre výhru.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník resp. výherca.

 

8. Osobné údaje:

Každý Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na Sociálnej sieti, na ktorej sa Súťažiaci zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, žrebovanie, zverejnenia Výhercu na Sociálnej sieti, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu Trvania súťaže a 30 dní po skončení doby Trvania súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov nebude vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

 9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku Trvania súťaže ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet Výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výhercovia nemajú právny nárok na výmenu výhier alebo výplatu ich hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na výhry sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webe spoločnosti Usporiadateľa https://www.mojakancelaria.sk.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho zo Súťaže, ak obsah jeho súťažného príspevku v Súťaži je vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Súťažiaci udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Súťaž nie je organizovaná ani podporovaná Sociálnou sieťou a Súťažiaci nemá žiaden nárok vo vzťahu k Sociálnej sieti.

 

V Bratislave dňa 1.2.2021

 

Usporiadateľ:

RNDr. Ľubomír Bača
člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Igor Ormandy
člen predstavenstva

Pri komunikácii so stránkou mojakancelaria.sk môžeme zhromaždovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Mojakancelaria.skj rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.