Rýchla objednávka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.mojakancelaria.sk/, spoločnosť GGT a. s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 791 829, resp. prevádzkovateľom poverený sprostredkovateľ M7 s.r.o., so sídlom Štúrová 11 Bratislava 811 02 ,IČO: 35853123, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, najmä o práve:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Pokiaľ ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Prehlasujem, že som dovŕšil vek 16 rokov. V opačnom prípade prehlasujem, že som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:

Pri komunikácii so stránkou mojakancelaria.sk môžeme zhromaždovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Mojakancelaria.skj rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.